EGZAMIN - CO POWINNIŚMY WIEDZIEĆ?

EGZAMIN - CO POWINNIŚMY WIEDZIEĆ?

Terminy egzaminów.

W załączniku poniżej do pobrania harmonogramy egzaminów gimnazjalnych i ósmoklasisty oraz wykazy przyborów, z których można korzystać podczas egzaminów.

Maturzystów zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi egzaminu maturalnego zamieszczonymi na stronie internetowej OKE w Krakowie >>>

Z materiałami pomocniczymi do egzaminu ósmoklasisty również można zapoznać się na stronie internetowej OKE w Krakowie >>>

 

 

Wytyczne Centralnej Komisji Egzaminacyjnej o sposobie zachowania się przed, w trakcie oraz po egzaminie.

W czasie tegorocznych egzaminów będziecie musieli posiadać własne (przyniesione z domu) przybory, takie jak: długopis, kalkulator, linijka, cyrkiel. Nie zapomnijcie również o maseczce, bowiem bez niej nie będziecie mogli wejść na salę egzaminacyjną.

Więcej na ten temat przeczytacie w załączniku "O czym należy pamiętać podczas egzaminów"


 

Organizacja konsultacji oraz egzaminów.

 1. Na konsultacje oraz egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Dotyczy to zarówno uczniów, zdających egzaminy, jak i nauczycieli.
 2. Uczeń chcący skorzystać z konsultacji, zdający egzamin, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 3. Rodzic / Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
 4. W grupie może przebywać do 12 uczniów.
 5. Na terenie szkoły wyznaczono miejsce składowania oddawanych książek oraz określono zasady kwarantanny książek.
 6. Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie
  a) Zdający;
  b) Osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, tj. członkowie zespołów nadzorujących, obserwatorzy, egzaminatorzy, specjaliści pracujący ze zdającymi, którym przyznano dostosowanie warunków lub formy przeprowadzania egzaminu, osoby wyznaczone do przygotowania obsługi oraz obsługujące sprzęt i urządzenia wykorzystywane w czasie egzaminu (np. komputery, sprzęt medyczny), asystenci techniczni;
  c) Inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję, obsługę szatni itp.;
  d) Pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka konieczność.
 7. Niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób innych niż wyżej wymienione, w tym rodziców / prawnych opiekunów uczniów (z wyjątkiem sytuacji, gdy zgodę na taki sposób dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu wydał dyrektor OKE, lub jeżeli zdający wymaga pomocy np.w poruszaniu się), przedstawicieli mediów.
 8. W dniach, w których jest przeprowadzany egzamin, w szkole nie prowadzi się zajęć edukacyjnych dla innych uczniów.
 9. Zdający nie może wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
 10. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
 11. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.
 12. Na terenie szkoły nie zapewnienia się posiłków. Osoby przystępujące do więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia będą mogły zjeść przyniesione przez siebie produkty w przerwie między egzaminami.
 13. Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły. Ze względów bezpieczeństwa, za zgodą Dyrektora szkoły, osoby oczekujące na drugi egzamin mogą pozostać na terenie szkoły wyłącznie w miejscu wskazanym przez Dyrektora szkoły.

Środki bezpieczeństwa osobistego

 1. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
 2. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).
 3. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
  a) podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie,
  b) wychodzi do toalety,
  c) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
 4. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, członkowie zespołu nadzorującego, obserwatorzy i inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu, np. specjaliści z zakresu niepełnosprawności, nauczyciele wspomagający, podczas poruszania się po sali egzaminacyjnej powinni mieć zakryte usta i nos. Mogą odsłonić twarz, kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc, przy zachowaniu niezbędnego odstępu.
 5. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku / stanowisku egzaminacyjnym (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc (w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).
 6. Członkowie zespołu nadzorującego oraz inne osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa za pomocą maseczki, powinni – kiedy jest to konieczne – używać przyłbicy, która nie utrudnia oddychania.
 7. Zdający nie mogą przebywać w sali egzaminacyjnej podczas przerw między poszczególnymi zakresami, sesjami lub zmianami egzaminu, ze względu na konieczność przeprowadzenia dezynfekcji tych miejsc oraz – jeżeli to konieczne – znajdujących się w nich sprzętów.

 

Więcej na temat szczegółowych zasady bezpieczeństwa obowiązującego w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego im. S. Marusarza w Zakopanem podczas organizacji konsultacji dla uczniów oraz egzaminów w roku szkolnym 2019 / 2020 można przeczytać w załączonym poniżej Zarządzeniu Dyrektora.

 

 

Harmonogram egzaminów maturalnych
Pobierz
Harmonogram egzaminów ósmoklasisty
Pobierz
Komunikat o przyborach - egzamin maturalny
Pobierz
Komunikat o przyborach - egzmain ósmoklasisty
Pobierz
O czym należy pamiętać podczas egzaminów
Pobierz
Zarządzenie Dyrektora w sprawie wprowadzenia szczegółowych zasad bezpieczeństwa obowiązujących w ZSMS Zakopane podczas organizacji konsultacji i egzaminów
Pobierz