Procedura zwracania książek do biblioteki szkolnej

PROCEDURA POSTĘPOWANIA ZE ZBIORAMI BIBLIOTECZNYMI ZWRACANYMI DO BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

  • Absolwent / abiturient, który będzie chciał zwrócić wypożyczone do domu woluminy / książki jest zobowiązany wyjąć je z plecaka, torby, etc. dopiero na wyraźne polecenie pracownika odbierającego pozycje biblioteczne i odłożyć wyłącznie na miejsce wskazane przez tego pracownika.
  • Egzemplarze wypożyczone do domu przyjmuje dyżurujący pracownik Szkoły zaopatrzony w rękawiczki ochronne.
  • Zaleca się ograniczyć do niezbędnego minimum bezpośredni kontakt z egzemplarzem celem jego identyfikacji.
  • Zabronione jest dezynfekowanie zwracanych książek / woluminów preparatami dezynfekcyjnymi.
  • Przyjęte / odebrane egzemplarze należy poddać kwarantannie na okres od 10 dni do 2 tygodni i pozostawić w wyznaczonym przez Dyrektora miejscu. Każdego dnia, na stosie oddanych książek należy umieścić kartkę formatu A4 z datą oddania oraz czytelnym podpisem dyżurującego pracownika oraz Dyrektora Szkoły.
  • Wejście do pomieszczenia, w którym przechowywane są zwracane książki możliwe jedynie w maseczce ochronnej oraz rękawiczkach ochronnych.
  • Należy zdezynfekować te powierzchnie, które miały bezpośredni kontakt ze zwracanymi książkami, poprzez mycie detergentem lub preparatami dezynfekcyjnymi, zawierającymi alkohol w stężeniu minimum 70%.
  • W przypadku pojawienia się stwierdzonego zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 wśród pracowników mających kontakt ze zbiorami, konieczne jest zachowanie kwarantanny na 10 dni do 2 tygodni i wyłączenie z użytkowania tej części zbiorów, z którymi pracownik miał kontakt.