Aktualności - Z życia szkoły

Nabór na wolne stanowisko uczędnicze - Specjalista ds. Gospodarczych

Z życia szkoły

p.o. Dyrektor Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego im. Stanisława Marusarza w Zakopanem

Ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

SPECJALISTA DS. GOSPODARCZYCH

I. Określenie stanowiska:

Wymiar czasu pracy : cały etat.
Rodzaj umowy : umowa o pracę.
Miejsce wykonywania pracy : Zespół Szkól Mistrzostwa Sportowego w Zakopanem , ul Droga do Olczy 26, 34-500 Zakopane.

 

II. Niezbędne wymagania dotyczące kandydatów:

Obywatelstwo polskie, obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zastrzeżeniem ar. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1282)
Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
Brak prawomocnego wyroku za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.
Znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków specjalisty ds. gospodarczych.
Spełnianie jednego z powyższych warunków:
Preferowane wykształcenie wyższe i posiadanie co najmniej 3-letniego doświadczenia zawodowego
Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku z co najmniej 5-letnim stażem pracy
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji.

 

III. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:

1. Znajomość:

zagadnień zakresu administracji publicznej w szczególności administracji samorządowej;
ustawy o finansach publicznych;
ustawy o rachunkowości;
Kodeksu Postępowania Administracyjnego;
ustawy Prawo Zamówień Publicznych;
ustawy o pracownikach samorządowych i przepisów prawa oświatowego oraz umiejętność stosowania ich w praktyce.

2. Umiejętność:

obsługi programów MS Office;
Praca na dokumentach programowych;
Koordynowanie wielu działań oraz pracy w zespole;
Ustalanie priorytetów i samodzielnego rozwiązywania problemów;
Działania w sytuacjach kryzysowych oraz pod presją czasu.

3. Zdolności organizacyjne.

Umiejętność współpracy w zespole.
Odpowiedzialność.
Kreatywność.
Dyspozycyjność systematyczność.
Terminowość odporność na sytuacje stresowe.

 

IV. Warunki pracy na stanowisku:

Praca biurowa w pełnym wymiarze czasu pracy, przeciętnie 40 godzin tygodniowo.
Zatrudnienie w ramach umowy o pracę – przewiduje się zatrudnienie z dniem 01 września 2024.
Praca na miejscu – w siedzibie ZSMS Zakopane
Praca w warunkach biurowych / stanowisko pracy wyposażone w komputer oraz inne urządzenia biurowe (drukarka/kserokopiarka/niszczarka do dokumentów/telefon). Na stanowisku nie występują czynniki szkodliwe. Do uciążliwych czynników występujących na stanowisku należą: wymuszona pozycja ciała, obciążenie układu mięśniowo-szkieletowego, obciążenie wzroku, presja czasu.

 

V. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Sprawowanie nadzoru nad stanem technicznym budynku szkoły i internatu.
Zabezpieczenie prawidłowej eksploatacji budynku oraz mienia ruchomego szkoły, ochrona przed kradzieżą, pożarem i innymi szkodami.
Organizowanie okresowych przeglądów instalacji elektrycznych, gazowych, wodnokanalizacyjnych i odgromowych itp.Rozliczenia mediów.
Sprawowanie nadzoru nad przeprowadzanymi kontrolami w budynku.
Dbanie o sprawność techniczno-eksploatacyjną budynku i jego wyposażenia, sprzętu elektrycznego i innych urządzeń szkoły, zlecanie napraw i wymiany wyposażenia trwale uszkodzonego.
Prowadzenie księgi budynku – obiektu budowlanego.
Udział w prowadzeniu zamówień publicznych przy zakupie sprzętu sportowego i innych usług, ( odpowiedzialność za wszelką dokumentację w tym zakresie).
Realizowanie bieżących zakupów na potrzeby szkoły (środki czystości, materiały biurowe, itp.).
Prowadzenie dokumentacji serwisowej (wnioski, umowy, przetargi, terminarz przeglądów) maszyn, urządzeń, systemów klimatyzacji, wentylacji.
Udział w gospodarowaniu środkami trwałymi ZSMS, w tym:
Udział w przeprowadzeniu okresowej inwentaryzacji,
Udział w przeprowadzeniu kasacji środków trwałych.
Rozliczanie kart drogowych samochodów szkolnych oraz prowadzenie nadzoru nad ich stanem technicznym.
Sporządzanie sprawozdań GUS, SIO oraz innych sprawozdań w części dotyczącej wynajmu i spraw gospodarczych.
Sprawowanie nadzoru nad obsługą techniczną i zabezpieczenie sprzętu komputerowego, multimedialnego i audiowizualnego.
Administrowanie siecią komputerową szkoły.
Usuwanie awarii, usuwanie błędów z oprogramowania.
Instalowanie nowego sprzętu komputerowego.
Instalowanie nowego oprogramowania, konfigurowanie połączeń z Internetem oraz udzielenie pomocy pracownikom szkoły w zakresie obsługi sprzętu komputerowego, obsługa programów, zabezpieczaniu danych i innych problemów związanych z obsługą sprzętu komputerowego i multimedialnego.
Zabezpieczanie sieci, zabezpieczanie systemów, aplikacji, bez danych oraz archiwizacja.
Kontrola antywirusowa.
Dokonywanie koniecznych zakupów w ramach pełnionych obowiązków w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły.
Odpowiedzialność za pocztę wychodzącą, w tym prowadzenie książki pocztowej oraz wysyłka przesyłek
Wykonywanie innych czynności zleconych przed Dyrektora Szkoły.

VI. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W maju 2024r. (miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w ramach przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, nie przekroczył 6 %

VII. Wymagane dokumenty:

List motywacyjny, CV.
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór - załącznik nr 1 do ogłoszenia).
Dokumenty poświadczające wykształcenie (kserokopie).
Dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe (kserokopia)
Zaświadczenie o niekaralności (osoba, której zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia) (wzór – załącznik nr 2 do ogłoszenia).
Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych (wzór – załącznik nr 3 do ogłoszenia)
Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko Robotnika Gospodarczego (wzór – załącznik nr 4 do ogłoszenia).

VIII. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko - specjalista ds. gospodarczego w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego im. Stanisława Marusarza w Zakopanem” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 lipca 2024 w sekretariacie Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego w Zakopanem, ul Droga do Olczy 26 , 34-500 Zakopane do godziny 12.00. Oferty złożone po dniu 17 lipca 2024 nie będą rozpatrywane.

IX. Informacje o przebiegu naboru:

Rekrutację przeprowadzi komisja rekrutacyjna powołana przez p.o. Dyrektora Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego w Zakopanem.
Złożone oferty będą badane pod względem kompletności i spełnienia przez kandydatów wymagań formalnych na stanowisko .
Osoby spełniające wymagania formalne, zostaną telefonicznie poinformowane o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.
Złożone dokumenty nie będą zwracane. Oferty niewykorzystane zostaną po okresie jednego miesiąca komisyjnie zniszczone.
Informacja o wynikach rekrutacji zostanie opublikowana na stronie BIP w chwili wyłonienia kandydata oraz umieszczone na tablicy informacyjnej w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego w Zakopanem.

 

                                                                                                      p.o. Dyrektora
                                                                                                      Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego w Zakopanem
                                                                                                      mgr Rafał Jaróg